Tuesday, December 17, 2013

Wish List for Xmas 2013!

wish01

小若雅拿給我六張寫滿滿的Wish List, 除了他自己的, 還有弟弟妹妹的, 他還跟我說要記得準備餅乾和牛奶給聖誕老公公喔!!! 哈哈哈哈哈哈.....

[ 小若雅的 Wish List ]

wish02

[ 小Zech 的 Wish List ]

wish03

[ 小Zoey 的 Wish List ]

wish04

No comments: